Bojový řád | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Bojový řád

Bojový řád jednotek požární ochrany je vydáván formou pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou podle svého zaměření rozděleny  do následujících kapitol:

Obecné zásady - O

Tato kapitola je zaměřena na činnost jednotky v jednotlivých částech operačního řízení a je provázána zejména s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO.

Nebezpečí - N

Metodické listy kapitoly nebezpečí popisují jednotlivá nebezpečí, která hrozí při zásahu jednotek a popisují způsoby ochrany před těmito nebezpečími.

Řízení - Ř

Kapitola Řízení je zaměřena na řízení zhásahu, činnost a úkoly velitelů na jednotlivých velitelských úrovních a pravomoci velitelů ve vazbě na obecně závazné právní předpisy.

Požární zásah - P

V jednotlivých metodických listech této kapitoly jsou nejprve uvedeny zásady obecných činností jednotek PO při požárech a následně zpracovány postupy a činnosti jednotek při jednotlivých druzích požáru.

Součinnost - S

Technický zásah - T

Postupy a činnosti jednotky při vybraných druzích technických zásahů jednotek PO.

Nebezpečné látky - L

Dopravní nehody - D

Ochrana obyvatelstva - Ob


Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy

Obecné zásady

číslo název datum vydání
1 / O Přijetí zprávy o události 30. 11. 2007
2 / O Vyhlášení poplachu jednotce 30. 11. 2007
3 / O Výjezd jednotky 30. 11. 2007
4 / O Doprava na místo zásahu 4. 12. 2006
5 / O Příjezd na místo zásahu 29. 10. 2001
6 / O Průzkum 30. 11. 2007
7 / O Záchrana osob 29. 10. 2001
8 / O Záchrana zvířat 30. 11. 2007
9 / O Záchrana majetku 29. 10. 2001
10 / O Předání místa zásahu 30. 11. 2007
11 / O Odjezd z místa zásahu 30. 11. 2007
12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu 30. 11. 2007
13 / O Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti 22. 12. 2004
14 / O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích 4. 12. 2006
Nebezpečí
číslo název datum vydání
1 / N Nebezpečí fyzického vyčerpání 29. 10. 2001
2 / N Nebezpečí infekce 29. 10. 2001
3 / N Nebezpečí intoxikace 29. 10. 2001
4 / N Nebezpečí ionizujícího záření (novela)
22. 12. 2004
5 / N Nebezpečí opaření 29. 10. 2001
6 / N Nebezpečí pádu (novela)
29. 10. 2001
7 / N Nebezpečí podchlazení a omrznutí 29. 10. 2001
8 / N Nebezpečí poleptání 29. 10. 2001
9 / N Nebezpečí popálení 29. 10. 2001
10 / N Nebezpečí na pozemních komunikacích 29. 10. 2001
11 / N Nebezpečí přehřátí 29. 10. 2001
12 / N Nebezpečí psychického vyčerpání("únavový syndrom") 29. 10. 2001
13 / N Nebezpečí udušení 29. 10. 2001
14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela)
29. 10. 2001
15 / N Nebezpečí utonutí 29. 10. 2001
16 / N Nebezpečí výbuchu 29. 10. 2001
17 / N Nebezpečí zasypání a zavalení 29. 10. 2001
18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí 29. 10. 2001
19 / N Nebezpečí ztráty orientace 29. 10. 2001
20 / N Nebezpečí z ohrožení zvířaty 29. 10. 2001
21 / N Nebezpečí na železnici 29. 10. 2001
22 / N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 22. 12. 2004
23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů 30. 11. 2007

Řízení

číslo název datum vydání
1 / Ř Řízení zásahu 30. 11. 2007
2 / Ř Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek 30. 11. 2007
3 / Ř Štáb velitele zásahu 30. 11. 2007
4 / Ř Velitel úseku, velitel sektoru 30. 11. 2007
5 / Ř Velitel jednotky na místě zásahu 30. 11. 2007
6 / Ř Činnost hasičů na místě zásahu 31. 10. 2002
7 / Ř Organizace místa zásahu 31. 10. 2002
8 / Ř Způsob komunikace na místě zásahu(rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) 30. 11. 2007
9 / Ř Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu 31. 10. 2002
10 / Ř Uzavření místa zásahu 31. 10. 2002
11 / Ř Práce se sdělovacími prostředky při zásahu 31. 10. 2002
12 / Ř Zpráva o zásahu 31. 10. 2002

Ochrana obyvatelstva

číslo název datum vydání
1 / Ob Činnost jednotek při povodních 2. 12. 2011
2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby 2. 12. 2011
3 / Ob Varování obyvatelstva 2. 12. 2011
4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 2. 12. 2011
5 / Ob Objektová evakuace 2. 12. 2011
6 / Ob Plošná evakuace 2. 12. 2011
7 / Ob Evakuační středisko 2. 12. 2011
8 / Ob Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování 2. 12. 2011
9 / Ob Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí 2. 12. 2011

Požární zásah

číslo název datum vydání
1 / P Zdolávání požáru 29. 10. 2001
2 / P Požární útok 29. 10. 2001
3 / P Požární obrana 29. 10. 2001
4 / P Zásobování vodou 29. 10. 2001
5 / P Hašení požáru za nedostatku vody 29. 10. 2001
6 / P Hašení požáru za silného větru 29. 10. 2001
7 / P Hašení požáru za siného mrazu 29. 10. 2001
8 / P Hašení požáru při silném zakouření 29. 10. 2001
9 / P Přetlaková ventilace při zdolávání požáru,Odvedení horkého kouře 29. 10. 2001
10 / P Přetlaková ventilace po uhašení požáru,Odvedení studeného kouře 29. 10. 2001
11 / P Hašení požáru ve sklepních prostorech budov 29. 10. 2001
12 / P Hašení bytových požárů 29. 10. 2001
13 / P Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru 29. 10. 2001
14 / P Požáry garáží 29. 10. 2001
15 / P Požáry střešních konstrukcí 29. 10. 2001
16 / P Požáry vícepodlažních a výškových budov 29. 10. 2001
17 / P Požáry na stavbách 29. 10. 2001
18 / P Požáry na polích 29. 10. 2001
19 / P Požáry v objektech textilního průmyslu 29. 10. 2001
20 / P Požáry v kabelových kanálech a prostorech 29. 10. 2001
21 / P Lesní požáry 29. 10. 2001
22 / P Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách 29. 10. 2001
23 / P Požáry otevřených technologických zařízení 29. 10. 2001
24 / P Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách 29. 10. 2001
25 / P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela)
22. 12. 2004
26 / P Požáry skládek tuhých odpadů 22. 12. 2004
27 / P Požáry budov zdravotnických zařízení 28. 12. 2005
28 / P Požáry zemědělských objektů 28. 12. 2005
29 / P Požáry malých plavidel 30. 11. 2007
30 / P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích 28. 12. 2005
31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech 28. 12. 2005
32 / P Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny 30. 11. 2007
33 / P Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem 28. 12. 2005
34 / P Požáry hořlavých prachů 28. 12. 2005
35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva 28. 12. 2005
36 / P Hašení požárů hromad uhlí 28. 12. 2005
37 / P Požáry v trolejbusových a tramvajových depech 28. 12. 2005
38 / P Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) 28. 12. 2005
39 / P Požáry v divadlech 4. 12. 2006
40 / P Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
41 / P požáry otevřených skladů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
42 / P Požáry na tržnicích a prodejních stáncích 4. 12. 2006
43 / P Požáry mrazírenských zařízení a budov 4. 12. 2006
44 / P Požáry dálkovodů hořlavých kapalin 4. 12. 2006
45 / P Plynárenská zařízení, plynovody a regulační stanice 12. 12. 2012
46 / P Plynárenská zařízení, těžební sondy 12. 12. 2012
47 / P Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem 12. 12. 2012
48 / P Požáry fotovoltaických elektráren 12. 12. 2012
49 / P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový) 21. 12. 2016

Součinnost

číslo název datum vydání
1 / S Zásahy v objektech a na zařízeních armády 29. 10. 2001
2 / S Zdravotnická záchranná služba 30. 11. 2007
3 / S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech 29. 10. 2001
4 / S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech 29. 10. 2001
5 / S Zásah pod trakčním vedením 29. 10. 2001
6 / S Zásah v železničním tunelu 29. 10. 2001
7 / S Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření 22. 12. 2004
8 / S Zásah v silničním tunelu 4. 12. 2006
9 / S Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev 4. 12. 2006
10 / S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly 4. 12. 2006
11 / S Třídění velkého počtu zraněných metodou START 30. 11. 2007
12 / S Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu 30. 11. 2007
13 / S Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích 30. 11. 2007
14 / S Zásahy v objektech Vězeňské služby (nový) 21. 12. 2016

Dopravní nehody

číslo název datum vydání
1 / D Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně 2. 12. 2011
2 / D Vyprošťování osob z havarovaných vozidel 22. 12. 2004
3 / D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob 22. 12. 2004
4 / D Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích 22. 12. 2004
5 / D Automobily s palivem CNG, LPG 12. 12. 2012
6 / D Automobily s hybridním pohonem 12. 12. 2012

Nebezpečné látky

číslo název datum vydání
1 / L Zásah s přítomností nebezpečných látek 22. 12. 2004
2 / L Činnost hasičů v nástupním prostoru 22. 12. 2004
3 / L Činnost hasičů v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
4 / L Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
5 / L Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně 22. 12. 2004
6 / L Dekontaminační prostor 22. 12. 2004
7 / L Dekontaminace zasahujících hasičů 22. 12. 2004
8 / L Dekontaminace biologických látek 22. 12. 2004
9 / L Dekontaminace radioaktivních látek (novela) 22. 12. 2004
10 / L Havárie ohrožující vody, Ropné havárie 22. 12. 2004
11 / L Ropné havárie - norné stěny 22. 12. 2004
12 / L Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací 22. 12. 2004
13 / L Zápalné láhve 22. 12. 2004
14 / L Přečerpávání hořlavých kapalin 28. 12. 2005
15 / L Zásahy s únikem amoniaku (čpavku) (novela)
30. 11. 2017
16 / L Zásahy s únikem chlóru 30. 11. 2017
17 / L Dekontaminace nebezpečných chemických látek(nový) 30. 11. 2017

Tecnický zásah

číslo název datum vydání
1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov 22. 12. 2004
2 / T Záchrana osob ze zřícených budov 22. 12. 2004
3 / T Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů 28. 12. 2005
4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů 28. 12. 2005
5 / T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu (novela) 30. 11. 2007
6 / T Svahové deformace (sesuvy) (nový) 21. 12. 2016
7 / T Havarijní kácení dřevin (nový) 21. 12. 2016
8 / T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový) 21. 12. 2016

Prováděcí předpisy

  Pokyn č. 40/2001 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 29. 10. 2001
  Pokyn č. 38/2002 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 31. 10. 2002
  Pokyn č. 52/2004 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 22. 12. 2004
  Pokyn č. 46/2005 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 28. 12. 2005
  Pokyn č. 61/2007 generálního ředitele HZS ČR 30. 11. 2007
  Pokyn č. 42/2011 generálního ředitele HZS ČR 2. 12. 2011
  Pokyn č. 57/2012 generálního ředitele HZS ČR 12.12.2012