Bojový řád | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Bojový řád

Bojový řád jednotek požární ochrany je vydáván formou pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou podle svého zaměření rozděleny  do následujících kapitol:

Obecné zásady - O

Tato kapitola je zaměřena na činnost jednotky v jednotlivých částech operačního řízení a je provázána zejména s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO.

Nebezpečí - N

Metodické listy kapitoly nebezpečí popisují jednotlivá nebezpečí, která hrozí při zásahu jednotek a popisují způsoby ochrany před těmito nebezpečími.

Řízení - Ř

Kapitola Řízení je zaměřena na řízení zhásahu, činnost a úkoly velitelů na jednotlivých velitelských úrovních a pravomoci velitelů ve vazbě na obecně závazné právní předpisy.

Požární zásah - P

V jednotlivých metodických listech této kapitoly jsou nejprve uvedeny zásady obecných činností jednotek PO při požárech a následně zpracovány postupy a činnosti jednotek při jednotlivých druzích požáru.

Součinnost - S

Technický zásah - T

Postupy a činnosti jednotky při vybraných druzích technických zásahů jednotek PO.

Nebezpečné látky - L

Dopravní nehody - D

Ochrana obyvatelstva - Ob


Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy

Obecné zásady

číslo název
1 / O Přijetí zprávy o události
2 / O Vyhlášení poplachu jednotce
3 / O Výjezd jednotky
4 / O Doprava na místo zásahu
5 / O Příjezd na místo zásahu
6 / O Průzkum
7 / O Záchrana osob
8 / O Záchrana zvířat
9 / O Záchrana majetku
10 / O Předání místa zásahu
11 / O Odjezd z místa zásahu
12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
13 / O Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti
14 / O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
Nebezpečí
číslo název
1 / N Nebezpečí fyzického vyčerpání
2 / N Nebezpečí infekce
3 / N Nebezpečí intoxikace
4 / N Nebezpečí ionizujícího záření
5 / N Nebezpečí opaření
6 / N Nebezpečí pádu
7 / N Nebezpečí podchlazení a omrznutí
8 / N Nebezpečí poleptání
9 / N Nebezpečí popálení
10 / N Nebezpečí na pozemních komunikacích
11 / N Nebezpečí přehřátí
12 / N Nebezpečí psychického vyčerpání("únavový syndrom")
13 / N Nebezpečí udušení
14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
15 / N Nebezpečí utonutí
16 / N Nebezpečí výbuchu
17 / N Nebezpečí zasypání a zavalení
18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí
19 / N Nebezpečí ztráty orientace
20 / N Nebezpečí z ohrožení zvířaty
21 / N Nebezpečí na železnici
22 / N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí
23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů

Řízení

číslo název
1 / Ř Řízení zásahu
2 / Ř Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek
3 / Ř Štáb velitele zásahu
4 / Ř Velitel úseku, velitel sektoru
5 / Ř Velitel jednotky na místě zásahu
6 / Ř Činnost hasičů na místě zásahu
7 / Ř Organizace místa zásahu
8 / Ř Způsob komunikace na místě zásahu(rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel)
9 / Ř Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu
10 / Ř Uzavření místa zásahu
11 / Ř Práce se sdělovacími prostředky při zásahu
12 / Ř Zpráva o zásahu

Ochrana obyvatelstva

číslo název
1 / Ob Činnost jednotek při povodních
2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby
3 / Ob Varování obyvatelstva
4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem
5 / Ob Objektová evakuace
6 / Ob Plošná evakuace
7 / Ob Evakuační středisko
8 / Ob Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování
9 / Ob Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí

Požární zásah

číslo název
1 / P Zdolávání požáru
2 / P Požární útok
3 / P Požární obrana
4 / P Zásobování vodou
5 / P Hašení požáru za nedostatku vody
6 / P Hašení požáru za silného větru
7 / P Hašení požáru za siného mrazu
8 / P Hašení požáru při silném zakouření
9 / P Přetlaková ventilace při zdolávání požáru,Odvedení horkého kouře
10 / P Přetlaková ventilace po uhašení požáru,Odvedení studeného kouře
11 / P Hašení požáru ve sklepních prostorech budov
12 / P Hašení bytových požárů
13 / P Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru
14 / P Požáry garáží
15 / P Požáry střešních konstrukcí
16 / P Požáry vícepodlažních a výškových budov
17 / P Požáry na stavbách
18 / P Požáry na polích
19 / P Požáry v objektech textilního průmyslu
20 / P Požáry v kabelových kanálech a prostorech
21 / P Lesní požáry
22 / P Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách
23 / P Požáry otevřených technologických zařízení
24 / P Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách
25 / P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V
26 / P Požáry skládek tuhých odpadů
27 / P Požáry budov zdravotnických zařízení
28 / P Požáry zemědělských objektů
29 / P Požáry malých plavidel
30 / P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích
31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech
32 / P Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny
33 / P Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem
34 / P Požáry hořlavých prachů
35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva
36 / P Hašení požárů hromad uhlí
37 / P Požáry v trolejbusových a tramvajových depech
38 / P Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách)
39 / P Požáry v divadlech
40 / P Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin
41 / P požáry otevřených skladů hořlavých kapalin
42 / P Požáry na tržnicích a prodejních stáncích
43 / P Požáry mrazírenských zařízení a budov
44 / P Požáry dálkovodů hořlavých kapalin
45 / P Plynárenská zařízení, plynovody a regulační stanice
46 / P Plynárenská zařízení, těžební sondy
47 / P Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem
48 / P Požáry fotovoltaických elektráren
49 / P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem 

Součinnost

číslo název
1 / S Zásahy v objektech a na zařízeních armády
2 / S Zdravotnická záchranná služba
3 / S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech
4 / S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech
5 / S Zásah pod trakčním vedením
6 / S Zásah v železničním tunelu
7 / S Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření
8 / S Zásah v silničním tunelu
9 / S Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev
10 / S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly
11 / S Třídění velkého počtu zraněných metodou START
12 / S Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu
13 / S Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích
14 / S Zásahy v objektech Vězeňské služby 

Dopravní nehody

číslo název
1 / D Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně
2 / D Vyprošťování osob z havarovaných vozidel
3 / D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob
4 / D Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích
5 / D Automobily s palivem CNG, LPG
6 / D Automobily s hybridním pohonem

Nebezpečné látky

číslo název
1 / L Zásah s přítomností nebezpečných látek
2 / L Činnost hasičů v nástupním prostoru
3 / L Činnost hasičů v nebezpečné zóně
4 / L Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně
5 / L Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně
6 / L Dekontaminační prostor
7 / L Dekontaminace zasahujících hasičů
8 / L Dekontaminace biologických látek
9 / L Dekontaminace radioaktivních látek 
10 / L Havárie ohrožující vody, Ropné havárie
11 / L Ropné havárie - norné stěny
12 / L Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací
13 / L Zápalné láhve
14 / L Přečerpávání hořlavých kapalin
15 / L Zásahy s únikem amoniaku (čpavku)
16 / L Zásahy s únikem chlóru
17 / L Dekontaminace nebezpečných chemických látek

Tecnický zásah

číslo název
1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov
2 / T Záchrana osob ze zřícených budov
3 / T Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů
4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů
5 / T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu 
6 / T Svahové deformace (sesuvy) 
7 / T Havarijní kácení dřevin
8 / T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením

Prováděcí předpisy

  Pokyn č. 61/2007 generálního ředitele HZS ČR
  Pokyn č. 42/2011 generálního ředitele HZS ČR
 

Pokyn č. 57/2012 generálního ředitele HZS ČR

 

Pokyn č. 41/2017 generálního ředitele HZS ČR