Odborná způsobilost členů - osnovy kurzů | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Odborná způsobilost členů - osnovy kurzů

Nové - změna systému vzdělávání členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (zavedení e-learningové formy vzdělávání velitelů a strojníků, dále změny v odborné přípravě k získání nebo prodloužení způsobilosti apod.).

Nové: MV-GŘ HZS ČR vydalo Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. Pokyn naleznete ZDE.

Nové: MV-GŘ HZS ČR vydalo Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 53/2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru. Pokyn naleznete ZDE.


Z pohledu právních předpisů je problematika odborné přípravy řešena jednak v souladu s ustanovením § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolné jednotky“). V souladu s výše uvedeným byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen "Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014"). Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014 definuje "odbornou přípravu" do 4 základních oblastí:
1) Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek.
2) Pravidelná odborná příprava členů dobrovolnýchjednotek.
3) Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti.
4) Odborná příprava absolvovaná v rámci specializačních kurzů.

Čl. 3 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014 - Odborná příprava a odborná způsobilost strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek:
(1) Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Odbornou způsobilost prokazují při ustanovení do funkce, nejpozději však do 1 roku od ustanovení do funkce, zkouškou odborné způsobilosti s platností na 5 let od data vykonání zkoušky.
(2) Územně příslušný HZS kraje vydává úspěšným absolventům zkoušky o odborné způsobilosti osvědčení o odborné způsobilosti v souladu s článkem 7 tohoto pokynu.
(3) Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek je vždy zakončena zkouškou odborné způsobilosti a po jejím úspěšném absolvování se absolventu vydává osvědčení o odborné způsobilosti nebo se stávající osvědčení o odborné způsobilosti prodlužuje o 5 let. Odborná příprava se člení na:
a) odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti (dále jen „odborná příprava k získání způsobilosti“),
b) odbornou přípravu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „odborná příprava k prodloužení způsobilosti“).
(4) Odborná příprava k získání způsobilosti se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízeních MV-GŘ HZS ČR, u HZS krajů nebo ve vzdělávacích zařízeních určených MV-GŘ HZS ČR v rozsahu a podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR.
(5) Odbornou přípravu k prodloužení způsobilosti organizuje a provádí HZS kraje v rozsahu a podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR.
(6) Odborná příprava k získání způsobilosti nebo její část může být také provedena ve vzdělávacím zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění přípravy k získání způsobilosti nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku. Na závěr takto prováděné přípravy k získání odborné způsobilosti se provede přezkoušení a v případě úspěšného absolvování, se pro potřeby vydání osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává dobrovolné jednotce místně příslušný HZS kraje, vydá potvrzení o jejím absolvování.
(7) Obec nebo podnik, který dobrovolnou jednotku zřizuje, zajišťuje ve spolupráci s velitelem dobrovolné jednotky účast strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek na odborné přípravě k získání způsobilosti nebo prodloužení způsobilosti.
(8) K zabezpečení odborné přípravy k získání a prodloužení způsobilosti HZS kraje vypracuje „Plán odborné přípravy dobrovolných jednotek“ (dále jen „plán“) na každý kalendářní rok, v němž stanoví termíny a místo konání jednotlivých druhů příprav.
(9) Do plánu je možno zahrnout i termíny pravidelné a základní odborné přípravy dobrovolných jednotek organizované HZS kraje v podobě specializačních kurzů pro členy nebo instrukčně metodických zaměstnání (dále jen „IMZ“) pro vybrané funkce, dále termíny taktických nebo prověřovacích cvičení atd.

Čl. 4 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014 - Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti:
(1) Velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek:
a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo v  rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami určené části kurzu V-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,
b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - v rozsahu 8 hodin. Absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „V-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev a velitelů jednotek SDH velitelů obcí a jednotek SDH podniků“. Po této odborné přípravě (po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti) se podrobí jen zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.Pokud se v průběhu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav v kurzu V-8 hodin, musí po pěti letech od vydání nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti v rozsahu dle písmene a).

(2) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III:
a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami kurzu určené části kurzu S-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH obcí“,
b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

(3) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS:
a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 16 hodin prezenční formou; absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,
b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

(4) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS nebo AS:
a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin prezenční formou; absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,
b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.