Orientace ve stavební dokumentaci | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence

Orientace ve stavební dokumentaci

Téma pozemní stavitelství má osvětlit problematiku navrhování a provádění stavebních konstrukcí. Prezentace pozemního stavitelství jsou zaměřeny na studenty, kteří si chtějí osvojit čtení stavebního výkresu ve stavebnictví, porozumět výkresům pozemních staveb a orientovat se při kreslení i čtení stavebních výkresů a technických normách pro výkresy ve stavebnictví.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Budova, čára, formát výkresu, komín, kóta, kótování, konstrukce, konstrukční systém, kótovací čára měřítko, pozemní stavby, stavební výkres, střecha, střešní plášť, osa, objekt, požární ochrana, požárně bezpečnostní zařízení, půdorys, řez, strop, schodiště, schod, stavební hmota, situace, věcný prostředek požární ochrany, stěna, výkres značka, základy

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN EN ISO 10209 Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci
 • ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
 • ČSN 01 3111 Technické výkresy. Skládání výkresů
 • ČSN EN ISO 6428 Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
 • ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
 • ČSN EN ISO 7200 Technické výkresy – Popisová pole
 • ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
 • ČSN ISO 5455 Technické výkresy - Měřítka

STUDIJNÍ LITERATURA

 • Novotný, J.: Cvičení z pozemního stavitelství. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doseděl, A.: Z.; Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doc. Ing. Jiří Skařupa, CSc.: Technické kreslení, skriptum VŠB – TU Ostrava 1986
 • Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace. ČVÚT, Praha, 2012
 • Drastík, F.: Technické kreslení I. pravidla tvorby výkresů ve strojírenství,
 • MONTANEX 2005
 • Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví. Praha, 2002