Požadavky na prostředky technické služby | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Technická služba

Požadavky na prostředky technické služby

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo vnitra oprávněno mimo jiné stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky věcných prostředků požární ochrany.
 
V souladu s § 8 vyhl. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhl. č. 266/2005 Sb., lze věcné prostředky požární ochrany do vybavení jednotek zařadit jen v případě, že vyhovují stanoveným technickým podmínkám.
 
Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany jsou stanoveny vyhl. č. 69/2014Sb., o technických podmínkách věcných prostředků PO.
 
Tato vyhláška stanoví technické podmínky vybraných věcných prostředků požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany (prostředky TS tučně):
 
Věcným prostředkem požární ochrany pro účely této vyhlášky je:
  • terminál používaný v digitální rádiové síti PEGAS, který odpovídá standardu TETRAPOL,
  • radiostanice používaná v analogových rádiových sítích požární ochrany (dále jen „radiostanice“), jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
  • přenosná motorová stříkačka, jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
  • autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolační dýchací přístroj“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
  • přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech (dále jen „přilba“), jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
  • ochranný oděv pro hasiče (dále jen „zásahový oděv I“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
  • ochranný oděv pro hasiče pro likvidaci požárů v otevřeném terénu (dále jen „zásahový oděv II“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
  • doplněk zásahového oděvu I a II (dále jen „doplněk“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
  • pracovní stejnokroj II, jehož technické podmínky jsou uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce a
  • spodní prádlo pro hasiče (dále jen „spodní prádlo“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce. 
Nejsou-li technické podmínky právním přepisem stanoveny, platí technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo.
Přehled nejdůležitějších platných norem v oblasti TS je uveden zde.
Věcné prostředky TS v převážné míře podléhají povinné certifikaci. Povinná certifikace se vztahuje na výrobky, u kterých je tato povinnost dána zákonem. Certifikace výrobků je založena na posouzení shody s danými požadavky (obvykle podle příslušné technické normy), kterou lze dokladovat, že výrobek má vlastnosti vyhovující zákazníkům a jeho uživatelům. Více informací naleznete například v článku „Certifikace požární techniky“, který vyšel v časopise 112 číslo 2/2011.
Pro případy, kdy nejsou pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany stanoveny technické podmínky právním předpisem nebo pro ně není vydána platná technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo, stanovuje pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 8/2006 a jeho novela č. 26/2011 o vydávání technických podmínek pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany, že vybraná požární technika a vybrané věcné prostředky požární ochrany mohou být zařazeny do vybavení jednotek HZS krajů, pokud vyhovují technickým podmínkám vydaným MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
Technické podmínky pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany jsou vydávány v jednotné úpravě a centrálně evidovány v Katalogu technických podmínek HZS ČR.