Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Posuzování požárního nebezpečí

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Přednáška se zabývá problematikou začleňování provozovaných činností do jednotlivých kategorií podle míry požárního nebezpečí. Obsahuje jednotlivé charakteristiky činností v provozech a objektech, potřebné pro začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Na tuto přednášku navazují témata týkající se plnění povinností na úseku požární ochrany.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Členění činností podle míry požárního nebezpečí, činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, činnosti s vysokým požárním nebezpečím, složité podmínky pro zásah, zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (CLP)