Specializační kurzy - osnovy kurzů | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Specializační kurzy - osnovy kurzů

Nové: Z pohledu právních předpisů je problematika odborné přípravy řešena jednak v souladu s ustanovením § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolné jednotky“). V souladu s výše uvedeným byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen "Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014"). Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014 definuje "odbornou přípravu" do 4 základních oblastí:
1) Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek.
2) Pravidelná odborná příprava členů dobrovolnýchjednotek.
3) Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti.
4) Odborná příprava absolvovaná v rámci specializačních kurzů.

Čl. 5 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014 - Specializační kurzy:

(1) Vybrané funkce v dobrovolných jednotkách a velitelem dobrovolné jednotky určení členové vykonávající speciální činnosti v dobrovolných jednotkách, musí absolvovat v rámci odborné přípravy specializační kurzy zakončené ověřením odborných znalostí a vydáním potvrzení o absolvování kurzu. Jsou jimi zejména tyto funkce a specializační kurzy:
a) technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky; absolvují technici dobrovolné jednotky v kurzu „TCH-16 technik dobrovolné jednotky PO“ v rozsahu 16 hodin,
b) nositel dýchací techniky; absolvují určení členové dobrovolné jednotky v kurzu „NDT – nositelů dýchací techniky“ v rozsahu 16 hodin. V rámci pravidelné odborné přípravy procvičí použití izolačních vzduchových dýchacích přístrojů nejméně jedenkrát za tři měsíce,
c) technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce; absolvují určení členové, technici ochrany obyvatelstva nebo velitelé družstev pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH obce v kurzu „TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva“ v rozsahu 16 hodin,
d) základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO“ v rozsahu 16 hodin,
e) obsluhovatel motorové pily v jednotce PO; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Obsluhovatele motorových pil v jednotce PO“ v rozsahu 66 hodin,
f) práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO“ v rozsahu 16 hodin,
g) člen jednotky SDH obce, předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách zabezpečující odbornou úroveň připravenosti jednotky SDH obce k záchranným pracím při dopravních nehodách. Kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce v kurzu „Vyprošťování u dopravních nehod pro jednotky SDH obcí“ v rozsahu 40 hodin, který je doplněn kurzem uvedeným pod písmenem d) v rozsahu 16 hodin. Podmínkou k zařazení dobrovolné jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50 % členů této jednotky.
(2) Specializační kurzy se provádí podle osnov vydaných MV-GŘ HZS ČR a uskutečňují se ve vzdělávacích zařízeních MV-GŘ HZS ČR, u HZS krajů nebo ve vzdělávacím zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění přípravy k získání způsobilosti nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku.
(3) Členové dobrovolné jednotky mohou absolvovat i v tomto pokynu dále nespecifikované specializační kurzy organizované MV-GŘ HZS ČR, pokud jsou tyto kurzy dle osnov určeny také pro dobrovolné jednotky nebo dle potřeby a požadavků na obsluhu vybraných věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky.