Základní - pravidelná odborná příprava členů | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Základní - pravidelná odborná příprava členů

Z pohledu právních předpisů je problematika odborné přípravy řešena jednak v souladu s ustanovením § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolné jednotky“). V souladu s výše uvedeným byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen "Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014"). Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014 definuje "odbornou přípravu" do 4 základních oblastí:
1) Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek.
2) Pravidelná odborná příprava členů dobrovolnýchjednotek.
3) Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti.
4) Odborná příprava absolvovaná v rámci specializačních kurzů.

Čl. 1 Pokynu GR HZS ČR č. 3/2014 - Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek:
(1) Členové dobrovolných jednotek mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy.
(2) V souladu s právním předpisem se musí každý člen dobrovolné jednotky zúčastnit a úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin, nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky. Obsah základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu.
(3) Za základní odbornou přípravu člena dobrovolné jednotky odpovídá velitel dobrovolné jednotky, organizuje ji u člena své dobrovolné jednotky organizuje její ověření a vede o ní dokumentaci. Základní odborná příprava člena dobrovolné jednotky se zpravidla provádí u této jednotky.
(4) Základní odborná příprava člena dobrovolné jednotky nebo její část může být prováděna hromadně pro více členů z různých dobrovolných jednotek také ve vzdělávacím zařízení MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“), hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) nebo vzdělávacího zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění základní odborné přípravy nebo její části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku. Na závěr takto prováděné základní odborné přípravě člena dobrovolné jednotky se provede přezkoušení a v případě úspěšného absolvování se pro potřeby jejího ověření u dobrovolné jednotky vydá potvrzení o jejím absolvování.
(5) Hasiči určenému k používání izolačního vzduchového dýchacího přístroje se základní odborná příprava prodlužuje o absolvování specializačního kurzu „Nositel dýchací techniky“.

Čl. 2 Pokynu GR HZS ČR č. 3/2014 - Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek: 
(1) Členové dobrovolných jednotek jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu pravidelné odborné přípravy, kterou organizují velitelé dobrovolných jednotek a vedou o ní dokumentaci.
(2) Velitel dobrovolné jednotky stanovuje témata pravidelné odborné přípravy na výcvikový rok dobrovolné jednotky. Při tom vychází z předurčenosti jednotky k záchranným pracím nebo k ochraně obyvatelstva, z normy znalostí hasičů a rovněž z témat pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR na příslušný kalendářní rok, které vydává MV-GŘ HZS ČR. Pravidelná odborná příprava člena dobrovolné jednotky v kalendářním roce probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin.
(3) U jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III se doporučuje v rozsahu minimálně 40 % (16 hodin) pravidelné odborné přípravy členů dobrovolných jednotek tuto přípravu vykonávat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS kraje, zejména těch, v jejichž zásahovém obvodu je jednotka SDH obce dislokována, a to formou stáže členů nebo celé jednotky SDH obce. Obsahem stáže může být také jejich účast na zásahu jednotky HZS kraje u mimořádné události.
(4) Další podrobnosti o pravidelné odborné přípravě dobrovolných jednotek, včetně pravidelné odborné přípravy dobrovolných jednotek předurčených k záchranným pracím stanoví zvláštní předpis.

Nové: MV-GŘ HZS ČR vydalo Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků je obsaženo v příloze č. 3 Pokynu GŘ HZS ČR č. 57/2013. Pokyn naleznete ZDE. Základní zaměření (témata) pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR v roce 2020 naleznete ZDE.

P ř í l o h a    č. 1 k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014 - Obsah základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky PO:
a) Organizace požární ochrany:
- organizace požární ochrany a organizace a úkoly jednotek PO v ČR, principy plošného pokrytí jednotkami PO, předurčenost jednotek PO,
- integrovaný záchranný systém a jeho složky,
- vnitřní organizace konkrétní jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku,
- orientace v zásahovém obvodu jednotky SDH obce nebo SDH podniku,
- komunikace v jednotce PO,
- úkoly člena dobrovolné jednotky ve vztahu k prostředkům speciálních služeb,
- povinnosti a úkoly hasiče v jednotce PO a na místě zásahu.
b)  Ochrana zdraví a života hasiče:
- ochranné prostředky hasiče, ochranné vlastnosti a funkce, ošetřování OOPP
- principy ochrany zdraví na místě zásahu, nebezpečí na místě zásahu,
- nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO, jízda k zásahu,
- vystupování z vozidla,
- způsob označování hlavních uzávěrů a vypínačů energií,
- rozpoznání přítomnosti nebezpečné látky
o způsob označování prostor s tlakovými nádobami, RA-látkami, míst, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, barevné značení tlakových lahví,
o způsob označování přepravních prostředků přepravujících nebezpečné látky.
c)  První pomoc:
- transport osob,
- základní životní funkce a jejich význam,
- fyziologie dýchání, účinky zplodin hoření na organismus,
- první pomoc při selhání základních životních funkcí,
- první pomoc při zevním krvácení, šoku, intoxikaci, popálení, poleptání, zlomeninách, poškození zraku, termickém šoku, symptomy poranění páteře,
- znalost věcných prostředků pro poskytování první pomoci u dobrovolné jednotky.
d)  Požární prevence:
- hodnocení materiálů a konstrukcí staveb z hlediska reakce na oheň (hořlavosti),
- požární úsek, požárně dělící konstrukce, požární uzávěry otvorů,
- únikové a zásahové cesty, evakuační a požární výtah,
- požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, ZOTK),
- odstupová vzdálenost, požárně nebezpečný prostor,
- zařízení pro zásobování požární vodou,
-  základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany,
- zásady ochrany stop a důkazů pro zjištění příčiny vzniku požáru.
 e)  Požární taktika:
- hoření, rozvoj požáru, přerušení hoření, ohnisko požáru, cesty šíření požáru,
- zplodiny hoření, účinky kouře, odvětrání objektu,
- hasební látky, aplikace hasební látky,
- organizace řízení zásahu,
- průzkum, pohyb v neznámém prostředí,
- záchrana osob, metody a způsoby vyhledávání a záchrany osob,
- záchrana zvířat, manipulace se zvířaty, metody a způsoby vyhledávání a záchrany zvířat,
- záchranné práce na vodě.
f)  Technický výcvik, do kterého se doporučuje zahrnout informace o technických prostředcích:
- uzly, vázání nářadí,
- jištění, polohování, sebezáchrana slaněním,
- přívodní hadicové vedení a čerpání vody,
- dopravní a útočné hadicové vedení,
- použití přenosných žebříků.

Použité zkratky: 
RA-látky -  radioaktivní látky                                    ZOTK - zařízení pro odvod tepla a kouře
EPS - elektrická požární signalizace                        SHZ - samočinné hasicí zařízení.