Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Zadejte nadpis článku

Jednotky HZS krajů

Jsou jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru,

Práce pod vodní hladinou

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Tato sekce se věnuje problematice práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách HZS ČR.

Sekce dále řeší problematiku hasičů se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou - obecně "lezců" a leteckých záchranářů.

Informace k 13. ročníku Přeboru HZS ČR v lezení na umělé stěně na obtížnost naleznete ZDE.

 

Požadavky na věcné prostředky

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo vnitra oprávněno mimo jiné stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky věcných prostředků požární ochrany.
 
V souladu s § 8 vyhl. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhl. č. 266/2005 Sb., lze věcné prostředky požární ochrany do vybavení jednotek zařadit jen v případě, že vyhovují stanoveným technickým podmínkám.
 
Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany jsou stanoveny vyhl. č. 69/2014Sb., o technických podmínkách věcných prostředků PO.
 
Tato vyhláška stanoví technické podmínky vybraných věcných prostředků požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany (prostředky TS tučně):
 
Věcným prostředkem požární ochrany pro účely této vyhlášky je:

Věcné prostředky

Jedním z hlavních úkolů Technické služby je zajišťovat a udržovat provozuschopnost prostředků TS. Seznam věcných prostředků TS je uveden v příloze č. 1 Řádu TS. Jedná se o následující věcné prostředky:

1. Základní věcné prostředky PO:

Předpisy

Technická služba je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Základním dokumentem technické služby je Řád technické služby HZS ČR vydaný nově v roce 2016.
 
Činnosti technické služby se úzce dotýká vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a vyhl č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.
 

Služební zkouška

Úspěšné vykonání služební zkoušky je jednou z podmínek pro zařazení příslušníka do služebního poměru na dobu neurčitou (Druhou podmínkou je podle závěru služebního hodnocení dosáhnout alepsoň dobrých výsledků ve výkonu služby.).
Vše potřebné ke služební zkoušce, k její organizaci apod. naleznete níže:
Kurz k přípravě příslušníků HZS ČR na vykonání služební zkoušky 

Postup řpi organizaci služební zkoušky stanoví Pokyn GŘ HZS ČR č. 57/2008.

Nařízení vlády 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení
- Zde mimo jiné naleznete témata pro písemnou část služební zkoušky.

Hasicí halony

Halony nebo-li halogenderiváty uhlovodíků mají v průmyslové praxi velmi široké využití. Využívají se v chladících a klimatizačních zařízeních, chemickém průmyslu jako hasicí zařízení a v dalších oblastech. Nás bude samozřejmě zajímat jejich využití, výhody, nevýhody a případná omezení v hasební technice. V průmyslové praxi známe halogenderiváty uhlovodíků pod obchodním označením freony, v hasební technice pak jako halony. Halony byly využívány jako vynikající hasební prostředky jak v mobilních, tak stacionárních hasicích zařízeních, zejména při hašení v místech, kde voda může být přímo nebezpečná nebo může poškodit majetek. Výroba a použití halonu jsou zakázány s výjimkou odůvodněných případů, na které musí být uděleno povolení. Halony se však mohou vyskytovat v již existujících hasicích zařízeních, která nebyla zatím vhodným způsobem zneškodněna.

Inertní plyny jako hasební látka

Inertní plyny jsou plynné látky, které nejsou hořlavé a hoření nepodporující. Inertní plyny se používají k hašení buď v čisté podobě, nebo ve směsích a to nejčastěji v plynném skupenství. Mohou se také používat v kapalném skupenství nebo ve formě pevného aerosolu. Dopravují se a skladují buď ve stlačeném stavu, nebo zkapalněné, mohou se ovšem také přímo vyrábět na místě použití ve speciálních hasících agregátech. Pro hašení se nejčastěji používá oxid uhličitý, dusík, vzácné plyny (argon), vodní pára a spálené plyny.

Stránky