Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Zadejte nadpis článku

Požární prevence

Vzory označení hasičů

Příslušníci HZS ČR

Do funkce velitele družstva
Velitel družstva
Velitel čety

 

Členové jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků a zaměstnanci jednotek HZS podniků

Pravidelná odborná příprava

A. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR je taxativně určeno Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. 

Odborná příprava k získání odbornosti

Odbornou způsobilost a přípravu pro výkon funkce řeší zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a to v ustanovení § 72:

Odborná způsobilost a příprava:

(1) Příslušníci, zaměstnanci podniku a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí.

Záchranný útvar HZS ČR

Vznik Záchranného útvaru HZS ČR se datuje k 1. 1. 2009 delimitací 157. záchranného praporu od Armády ČR na základě zákona č. 260/2008, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Jednotky HZS krajů

Jsou jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru,

Práce pod vodní hladinou

Požadavky na prostředky technické služby

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo vnitra oprávněno mimo jiné stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky věcných prostředků požární ochrany.
 
V souladu s § 8 vyhl. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhl. č. 266/2005 Sb., lze věcné prostředky požární ochrany do vybavení jednotek zařadit jen v případě, že vyhovují stanoveným technickým podmínkám.
 
Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany jsou stanoveny vyhl. č. 69/2014Sb., o technických podmínkách věcných prostředků PO.
 
Tato vyhláška stanoví technické podmínky vybraných věcných prostředků požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany (prostředky TS tučně):
 
Věcným prostředkem požární ochrany pro účely této vyhlášky je:

Prostředky technické služby

Jedním z hlavních úkolů Technické služby je zajišťovat a udržovat provozuschopnost prostředků TS. Seznam věcných prostředků TS je uveden v příloze č. 1 Řádu TS. Jedná se o následující věcné prostředky:

1. Základní věcné prostředky PO:

Předpisy

Technická služba je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Základním dokumentem technické služby je Řád technické služby HZS ČR vydaný nově v roce 2016.
 
Činnosti technické služby se úzce dotýká vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a vyhl č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a následující uvedené pokyny generálního ředitele HZS ČR.
 

Stránky