Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Zadejte nadpis článku

Popis funkce dalších PBZ a jejich praktické aplikace

Tato přednáška se zabývá popisem a praktickými aplikacemi některých dalších požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou požární dveře, nadzemní hydranty, požární klapky, zařízení trvale snižující obsah kyslíku v chráněném prostoru, zařízení autonomní detekce. Jsou zde uvedeny také základní právní a technické předpisy.

Zařízení pro odvod kouře a tepla - funkce, popis, předpisy

Tato přednáška se zabývá popisem zařízení pro odvod kouře a tepla. Přednáška obsahuje technický popis tohoto vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení. Je zmíněna také technická a právní legislativu v této oblasti.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Další hasicí zařízení dle ČSN 730810

Tato přednáška se zabývá rozdělením dalších stabilních hasicích zařízení tak, jak je uvedeno v ČSN 73 0810. Jednotlivá hasicí zařízení jsou zde stručně popsána a rovněž je uvedeno jejich užití v praxi.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Samočinné stabilní hasící zařízení - funkce, rozdělení, normativa

Tato přednáška se úvodu zabývá rozdělením samočinných hasicích zařízení, základní legislativou a technickou normativou. V dalších částech je popsáno fungování sprinklerového stabilního hasicího zařízení.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Doplňující zařízení EPS

Tato přednáška navazuje na předchozí téma, které tvořilo úvod do problematiky elektrické požární signalizace. Cílem této přednášky je podat informace o doplňujících zařízeních EPS.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

EPS - rozdělení hlásičů požáru, popis ústředny EPS

Tato přednáška navazuje na předchozí téma, které tvořilo úvod do problematiky elektrické požární signalizace. Cílem této přednášky je podat informace hlásičích požáru, jejich funkce, rozdělení a použití. V další části se zaměříme také na ústřednu EPS.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Elektrická požární signalizace (EPS) - úvod, funkce, předpisy

Tato přednáška zahajuje rozsáhlé téma elektrické požární signalizace (EPS). Na začátku je uvedena základní legislativa týkající se elektrické požární signalizace, následuje jednoduchý popis základních komponent systému a dále pak vysvětlení fungování EPS jako celku.

OZNÁMENÍ

Vzhledem k připravované změně předpisů v oblasti rádiového spojení jsou informace uvedené v této přednášce z části neaktuální. Na její aktualizaci se pracuje. Děkujeme za pochopení.

Obecní požadavky na PBZ

Přednáška navazuje na předchozí téma, ve kterém byly definovány a rozděleny požárně bezpečnostní zařízení. Cílem této přednášky je podat základní informace o obecných požadavcích na požárně bezpečnostní zařízení tak, jak to vyplívá z  právních předpisů. Součástí výkladu je také uvedení legislativy, která tuto oblast upravuje.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Rozdělení PBZ, definice PBZ, legislativa

Přednáška tvoří úvodní vhled do problematiky požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). V úvodní části je popsána definice PBZ, tak jak je uvedeno v příslušné legislativě, a následuje popis rozdělení PBZ. Dále jsou charakterizována vyhrazená PBZ, včetně jejich rozdělení.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím

Obsahem přednášky je vysvětlit postup stanovení podmínek požární bezpečnosti činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Tato povinnost vyplývá ze zákona o požární ochraně a je podrobně popsána ve vyhlášce o požární prevenci.  

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Stránky