Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Jednotlivé skupiny nebezpečnosti

Prezentace představuje výňatek ze zákona 350/2011 Sb. (Chemický zákon). Popisuje a zařazuje látky do skupin nebezpečnosti podle tohoto zákona, a popisuje také jejich nebezpečné vlastnosti a charakteristické vlastnosti. Uvádí příklady těchto látek. Tyto skupiny jsou přehledně rozděleny za sebou tak, jak jsou uváděny v příslušné legislativě.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Mezinárodní právní předpisy upravující přepravu

Prezentace představuje příslušnou legislativu týkající se přepravy nebezpečných látek. Prezentace je rozdělena na přepravu silniční, železniční a vodní. Každá přeprava je vysvětlena z hlediska legislativy a jsou k ní přiřazeny příslušné předpisy a legislativa. Prezentace je doplněna vysvětlením některých dokumentů, a v závěru je uveden přehled zdrojů, které umožní získat informace o plném znění těchto dokumentů a taktéž jejich aktualizace.

Vybraná legislativa EU v oblasti nebezpečných látek

Prezentace představuje základní definice v problematice nebezpečných látek. Dále je zde přehled zákonů a vyhlášek používaných v této problematice v rámci Evropské unie. Některé dokumenty a jejich význam jsou zmiňovány podrobněji, prezentace též uvádí některé příklady používaných dokumentů v praxi. Jsou zde rozepsány dokumenty a nařízení o klasifikaci a registraci nebezpečných látek REACH a CLP. Prezentace představuje instituce v EU zabývající se problémem nebezpečných látek.

Zákon o chemických látkách

Prezentace představuje průřez tzv. „Chemickým zákonem“, je zde úvod do problematiky i související legislativa. V první části prezentace je popsán předmět úpravy zákona a vysvětlena jeho působnost. Dále jsou zde vysvětlena základní obecná ustanovení tohoto zákona. V závěru prezentace jsou uvedeny odkazy, kde je možno najít celé znění zákona.

Legislativa v oblasti nebezpečných látek

Prezentace představuje základní definice v problematice nebezpečných látek. Dále je zde přehled zákonů a vyhlášek používaných v této problematice. Tento přehled je rozdělen na legislativu používanou v ČR a legislativu používanou v EU. Některé dokumenty a jejich význam jsou zmiňovány podrobněji, prezentace též uvádí některé příklady používaných dokumentů v praxi.

Úvod do problematiky nebezpečných chemických látek

Prezentace představuje základní úvod do problematiky nebezpečných chemických látek, definuje základní pojmy, uvádí příklady vzniku těchto látek, jejich použití a nebezpečí z toho vyplývající. Dále představuje pojem chemického terorismu a CBRN látek. Prezentace je doplněna fotografiemi z reálných případů mimořádných událostí.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Nebezpečnost chemických látek

Soubor prezentací, který je nazván „Nebezpečnost chemických látek“, je složen z deseti prezentací. Jednotlivé prezentace představují základy toxikologie, dále pojednávají o celkové problematice, týkající se nebezpečnosti látek jak z hlediska legislativy, označování, přepravy, použití informačních zdrojů u havárií, ale také specifikují některé zvláštní skupiny nebezpečných látek. Dále jsou u jednotlivých prezentací zpracovány testy, součástí vybraných prezentací je i obrázková příloha.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé slidy elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslechněte si u všech prezentací mluvený výklad. Do elektronických přednášek jsou zařazeny jednoduché průběžné testy, na kterých si můžete ověřit znalosti, získané v průběhu studia prezentace. Mezi jednotlivými slidy můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, vracet se zpět a poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně test.

Aplikace některých PBZ ve specifických prostorech

Tato přednáška se zabývá popisem praktických aplikací některých požárně bezpečnostních zařízení ve specifických prostorech, zejména v kulturních památkách. Jsou zde uvedeny také základní technická a právní pravidla týkající se požární bezpečnosti historických památek zejména ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením.

Popis funkce dalších PBZ a jejich praktické aplikace

Tato přednáška se zabývá popisem a praktickými aplikacemi některých dalších požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou požární dveře, nadzemní hydranty, požární klapky, zařízení trvale snižující obsah kyslíku v chráněném prostoru, zařízení autonomní detekce. Jsou zde uvedeny také základní právní a technické předpisy.

Zařízení pro odvod kouře a tepla - funkce, popis, předpisy

Tato přednáška se zabývá popisem zařízení pro odvod kouře a tepla. Přednáška obsahuje technický popis tohoto vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení. Je zmíněna také technická a právní legislativu v této oblasti.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Stránky