Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Zásady kótování, písmo na výkresu

Přednáška obsahuje základní informace k tématu kótování a používání písma ve stavebních výkresech. V prezentaci si ukážeme základní pravidla kótování používané pro všechny druhy výkresů. Druhá část přednášky je věnována tématu druhy používaného písma a obecné požadavky na užívání ve stavební dokumentaci.

Druhy a význam čar ve stavebních výkresech

Přednáška obsahuje základní informace k tématu druhy a význam čar ve stavebních výkresech. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými používanými druhy čar výkresů pozemních staveb.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Čára, prvek čáry, segment čáry

Druhy stavebních výkresů, formáty výkresů, měřítka, popisy na výkresu

Přednáška obsahuje základní informace k tématu výkresy pozemních staveb. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými, resp. používanými druhy výkresů pozemních staveb, používanými normalizovanými formáty výkresů, skládání výkresu a také s používáním měřítek výkresu.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Kultura a efektivita hašení

Charakteristické nejen pro současnou dobu je rozvíjející se tržní ekonomika,  růst hodnoty původních, zrekonstruovaných i nově postavených objektů a majetku soukromého i společného. V případě vzniku požáru či jiné mimořádné události to znamená i narůstající výši škod. Budování velkých obchodních  a průmyslových komplexů, výstavba společenských, kulturních center a obytných budov, kde se stále zvyšuje podíl hořlavých látek, zvyšuje také v těchto objektech riziko vzniku požáru, jeho rychlé šíření a ohrožení osob. V souvislosti s výše uvedeným je zapotřebí se také zabývat problematikou související s kulturou a efektivností prováděných hasebních zásahů. Tak jako v jiných případech i zde může lidský činitel (zasahující hasič) mnohé ovlivnit a to jak pozitivním, tak také negativním způsobem.

Jednoduché hasební prostředky

Pokud je požár včas zpozorován, mohou k jeho likvidaci stačit jednoduché hasební prostředky, jako jsou např. kbelík s vodou, lopata, tlumnice, džberová stříkačka, písek nebo hlína. Většina z těchto jednoduchých hasebních prostředků je součástí požárních přístřešků, nebo se nachází na požárních automobilech či kontejnerech. Tyto jednoduché hasební prostředky se nevyužívají pouze v případech začínajících požárů, ale své uplatnění naleznou samozřejmě i u jiných mimořádných událostí. Následující prezentace přináší základní informace a požárně technické charakteristiky o nejčastěji používaných jednoduchých hasebních prostředcích
a možnostech jejich využití.

Halonové alternativy a čistá hasiva

Halogenderiváty uhlovodíků patřící do skupiny halonů mají velmi dobré hasební vlastnosti. Hasi velice rychle při velmi malé spotřebě hasiva. Uhašení požáru je ale doprovázeno vedlejšími reakcemi a vznikem toxických produktů. Halony dlouhá léta sloužily jako velice účinné hasivo. Od přibližně 70. let minulého století se monitoruje jejich negativní vliv na životní prostředí s ohledem na vysoké hodnoty potenciálu odčerpávání ozónu (ODP), potenciálu oteplení Země (GWP) a době životnosti v atmosféře (AL). Podle Montrealského protokolu z roku 1987 a Kodaňského dodatku k Monteralskému protokolu z roku 1992 platí omezení v  používání halonů. Existují ale oblasti v hasební technice, (jaderná energetika, vojenský průmysl, oblast raketové techniky), kde otázka náhrady hasicích halonů je neustále aktuální
a potřebná. Výzkum a veškeré vědecké snažení vyvinulo za halony odpovídající náhradu a to tzv. halonové alternativy o kterých pojednává následující přednáška.

Voda jako hasební látka

Voda je nejdostupnějším a ekonomicky výhodným hasivem, ale s ohledem na některé své vlastnosti není hasivem univerzálním. Pro svůj značný ochlazovací účinek se kromě hašení používá také k ochlazování ještě nehořících materiálů, zařízení a objektů. Velmi dobrý hasící účinek a dávná tradice v používání vody k hašení, jsou pravděpodobně důvody, proč voda byla, je a bude stále nejužívanějším hasícím prostředkem.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Teorie hašení a principy hašení

Přerušit hoření můžeme různými způsoby. V tomto tématu se budeme věnovat teorie hašení, rozdělíme si hořlavé látky do jednotlivých tříd, uvedeme si hlavní požadavky na hasiva a vysvětlíme si základní principy hašení.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

hořeni, teplota, koncentrace, třída požáru, voda, hasící pěna, hasící prášek, inertní plyny, halony, principy hašení

Teorie hoření

Proces hoření byl jedním z prvních chemických dějů, s kterými se člověk setkal už na počátku své existence a postupně se naučil tento proces ovládat. Dané téma pojednává o samotném procesu a základních podmínkách hoření, rozdělení hořlavých látek, jejich základních požárně technických charakteristikách
a o produktech hoření.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

hořeni, hořlavá látka, oxidační prostředek, hořlavý soubor, teplota, iniciační zdroj, plamen, kouř.

Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení jsou prvky, které podmiňují požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Cílem tohoto souboru přednášek je podat studentovi základní přehled o jednotlivých druzích požárně bezpečnostních zařízení a také o jejich funkci a užití. Není zapomenuto ani na povinnosti, které vyplívají provozovateli těchto zařízení vzhledem k udržení jejich provozuschopnosti.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Stránky