Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Zadejte nadpis článku

Teorie hoření

Proces hoření byl jedním z prvních chemických dějů, s kterými se člověk setkal už na počátku své existence a postupně se naučil tento proces ovládat. Dané téma pojednává o samotném procesu a základních podmínkách hoření, rozdělení hořlavých látek, jejich základních požárně technických charakteristikách
a o produktech hoření.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

hořeni, hořlavá látka, oxidační prostředek, hořlavý soubor, teplota, iniciační zdroj, plamen, kouř.

Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení jsou prvky, které podmiňují požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Cílem tohoto souboru přednášek je podat studentovi základní přehled o jednotlivých druzích požárně bezpečnostních zařízení a také o jejich funkci a užití. Není zapomenuto ani na povinnosti, které vyplívají provozovateli těchto zařízení vzhledem k udržení jejich provozuschopnosti.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Posuzování požárního nebezpečí

Přednášky se zabývají rozsahem povinností právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany v návaznosti na kategorii provozované činnosti. Jednotlivé části řeší členění činností podle míry požárního nebezpečí, rozsah povinností, postup určení podmínek požárního nebezpečí při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, způsob posuzování požárního nebezpečí při činnostech s vysokým požárním nebezpečím a druhy, obsah a způsob vedení dokumentace požární ochrany.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Požární prevence

Vzory označení hasičů

Příslušníci HZS ČR

Do funkce velitele družstva
Velitel družstva
Velitel čety

 

Členové jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků a zaměstnanci jednotek HZS podniků

Pravidelná odborná příprava

A. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR je taxativně určeno Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. 

Letečtí záchranáři

Záchrana osob pomocí vrtulníků ve spojení s lanovou technikou je v České republice, resp. v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky systémově cvičena a využívána od roku 1997. Vrtulníky jsou dnes již běžně a úspěšně využívány k záchraně osob v celé řadě zemí. Záchrana osob se jejich použitím stala efektivnější, rychlejší a ve své podstatě bezpečnější pro zasahující hasiče. Vrtulníky a tedy i letečtí záchranáři mohou za určitých podmínek zasahovat ve dne, v noci i během nepříznivých meteorologických podmínek (za deště, ve větru atd.).

Lezci

Upozornění: Základní Pokyny generálního ředitele HZS ČR, dále metodické materiály pro provádění odborné přípravy a učební osnovy naleznete v hlavním menu "Společné vzdělávání", sekci "Výkon služby", oddíl "Práce ve výšce a nad volnou hloubkou.

 

Odborná příprava k získání odbornosti

Odbornou způsobilost a přípravu pro výkon funkce řeší zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a to v ustanovení § 72:

Odborná způsobilost a příprava:

(1) Příslušníci, zaměstnanci podniku a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí.

Záchranný útvar HZS ČR

Vznik Záchranného útvaru HZS ČR se datuje k 1. 1. 2009 delimitací 157. záchranného praporu od Armády ČR na základě zákona č. 260/2008, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Stránky