Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Zadejte nadpis článku

Pravidla PS - výklad pravidel

Pravidla požárního sportu: MV - generální ředitelství HZS ČR vydalo pravidla požárního sportu ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR, částka 26/2007 (Pokyn GŘ HZS ČR č. 26/2007). Pravidla požárního sportu, včetně zapracovaných změn z roku 2008 a 2010, naleznete ZDE.  

Výklady pravidel: Na základě dotazů, podnětů a připomínek k pravidlům požárního sportu MV - generální ředitelství vydává výklady k některým ustanovením pravidel požárníh sportu. Výklady k níže uvedeným pravidlům naleznete ZDE.

Letecká hasičská služba

Letecká hasičská služba:

Letecká hasičská služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zajišťována ve všech lesích na území ČR s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí v návaznosti na ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Informace k LHS naleznete ZDE (např. Směrnice o hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů, konspekt odborné přípravy, rozdělení sektorů apod.) 

 

Plošné pokrytí, poplachový plán

1. Plošné pokrytí:


Prezentaci k tématu Plošné pokrytí ve formátu .pdf naleznete ZDE.

Cvičební řád

Cvičební řád jednotek požární ochrany je vydáván formou pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou podle svého zaměření rozděleny  do následujících kapitol:

Technický výcvik

Pořadový výcvik

Právní předpisy v oblasti činnosti jednotek PO

Zde naleznete přehled právních předpisů upravujících činnost jednotek PO včetně jejich stručné anotace a plného obsahu u vybraných předpisů.

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Seznam platných pokynů

 

Seznam platných pokynů a rozkazů uveřejněných ve Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR naleznete zde.

 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

 


Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a výstup po laně, pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožňují použitím nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové techniky může být dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Způsob záchrany se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací pomocí výškové techniky. V této sekci naleznete dokumentaci, která se týká problematiky práce ve výšce a nad volnou hloubkou (listy cvičebního řádu, listy bojového řádu, metodiky, učební osnovy apod.).

IZSIntegrovaný záchranný systém
(IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

 

 

 

Základní složky IZS:
Hasičský záchranný sbor České republiky,
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
Policie České republiky.

Dokumentace zdolávání požáru,SaP

Elektronické přednášky k výpočtu sil a prostředků mají za cíl ukázat postupy jak s pomocí výpočetních vzorců stanovit rozsah a plochu požáru a kvantifikovat potřebu sil a prostředků na dopravu hasebních látek, na hašení požáru a případně též k ochlazování konstrukcí. Systematicky a za pomocí jednoduchých řešení prezentují cvičné příklady tak, aby výpočty byly nápomocny pro urychlení a zkvalitnění rozhodovacího procesu při požárním zásahu.

Stránky