Zákon o požární ochraně a související předpisy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Zákon o požární ochraně a související předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro činnost jednotky požární ochrany jsou významné následující ustanovení a oblasti:

- osobní a věcná pomoc, vstup na nemovitost (pravomoci v souvislosti se zásahem jednotek PO), (mj.§18 a následující, §22 a §§88 a 89)

- státní správa a samospráva na úseku požární ochrany - např. povinnosti ministerstva vnitra, hasičského záchranného sboru, kraje a obce

- výkon státního požárního dozoru formou kontroly akceschopnosti vybraných druhů jednotek PO

- jednotky PO - jejich druhy, základní úkoly, povinnosti osob zařazených v jednotkách PO, řízení činnosti jednotek PO, odborná způsobilost a příprava

Text zákona je ke stažení ve formátu pdf zde

 

 

Ze zákona o požární ochraně vycházejí následující vybrané prováděcí předpisy, které mají spojitost s jednotkou PO, její čínností, vybavením apod.

 

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády stanoví osoby, kterým náleží jednorázové mimořádné odškodnění a určuje jeho výši v závislosti na poškození zdraví.

Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška stanoví technické podmínky vybraných věcných prostředků požární ochrany (radiostanice, přilby, dýchací přístroje, motorové stříkačky, ochranné oděvy, protichemické oděvy, pracovní stejnokroje, trička, pulovry), jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany.

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

V tomto Nařízení vlády jsou uvedeny druhy dokumentace požární ochrany, které jsou kraje a obce povinny vést, je stanoven jejich obsah a způsob vedení. Nařízení vlády dále stanoví minimální podmínky a rozsah poskytování péče pro osoby, které se podílí na zásahu jednotek požární ochrany. Pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí je Nařízením vlády stanoven systém pracovní pohotovosti včetně odměn za tuto pohotovost, způsob poskytování náhrad ušlého výdělku pro členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a jsou stanoveny podmínky akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška provádí některá ustanovení zákona o požární ochraně - definuje některé pojmy v oblasti požární ochrany, stanoví zajištění podmínek požární bezpečnosti u právnických a fyzických osob. Pro činnost jednotek PO je významný §34, který upravuje obsah dokumentace zdolávání požáru.

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška upravuje mimo jiné postup při zřizování jednotek požární ochrany, stanoví požadavky na vybavení jednotek a používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany a stanoví podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany včetně provádění odborné přípravy a získávání a ověřování odborné způsobilosti.

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Požadavky na zdravotní způsobilost. Druhy preventivních zdravotních prohlídek, jejich náplň a četnost.

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška stanoví technické podmínky pro požární automobily.

 

Další právní předpisy významné pro činnost jednotky požární ochrany

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 
Pro osoby vykonávající činnost v jednotce PO má mj. význam §202, který definuje výkon občanské povinnosti, 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Bližší podmínky pro poskytování ochranných nápojů.